Steenbergen 86 Laakdal 2430
Privacy Policy

Wij bouwen uw dromen

Waarom dit document?
Pro dak hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens. Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking . Met deze Privacyverklaring wil Pro dak u in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleent u uw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Pro dak.

Pro Dak behoudt het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf

Pro Dak leeft hiermee de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Pro Dak stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Deze website is eigendom van
Pro Dak
Steenbergen 86
2430 Laakdal België
BTW: BE0672899490
e-mail: info@pro-dak.be
en is eveneens de verantwoordelijke voor de verwerking van uw privegegevens, hierna genoemd Pro dak

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De gegevens die Pro dak vergaart via haar eigen website worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden.
Het gaat dan om:
Zonder registratie IP-adres
Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, tel., e-mail, …)
Interessegebieden (dakrenovatie, dakisolatie, dakwerken, dakgoten, dakramen, nieuw dak, etc…)

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van de website. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:
Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
Bekendmaken van informatie en aanbiedingen (aanbod, security updates, ….) via nieuwsbrieven die nuttig en/of noodzakelijk zijn
Verlenen van ondersteuning
Beoordelingen van enqûetes (bv. tevredenheidsonderzoek)
Marketing doeleinden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten Pro Dak , waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Pro dak failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Pro Dak geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Pro Dak zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Pro-dak uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Pro dak. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.